گزارش تصویری بیست و دومین همایش توسعه صادرات غیر نفتی کشور بخش چهارم

گزارش تصویری بیست و دومین همایش توسعه صادرات غیر نفتی کشور توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تبریز با محوریت " حمایت از تولید صادراتی، بنیان اصلی اقتصاد مقاومتی" 95/10/11 بخش چهارم ... [...]

گزارش تصویری بیست و دومین همایش توسعه صادرات غیر نفتی کشور بخش سوم

گزارش تصویری بیست و دومین همایش توسعه صادرات غیر نفتی کشور توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تبریز با محوریت " حمایت از تولید صادراتی، بنیان اصلی اقتصاد مقاومتی" 95/10/11 بخش سوم ... [...]

گزارش تصویری بیست و دومین همایش توسعه صادرات غیر نفتی کشور بخش دوم

گزارش تصویری بیست و دومین همایش توسعه صادرات غیر نفتی کشور توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تبریز با محوریت " حمایت از تولید صادراتی، بنیان اصلی اقتصاد مقاومتی" 95/10/11 بخش دوم ... [...]