محمدعلی نجاری کهنموئی

(رئیس هیات مدیره)

حسن صدیقی

(نایب رئیس اول)

جواد اعتماد

(نایب رئیس دوم)

تقی قیصری اردهایی

(دبیر)

سعید جوادزاده

(خزانه دار و عضو هیات مدیره)

مجید پورشریفی

(عضو هیات مدیره)

مهرداد مهرپور

(عضو هیئت مدیره)

          روزبه عرفان   

         (عضو هیئت مدیره)