معرفی کتاب < شیوه های حل اختلاف در قراردادهای خدمات مهندسی
ایلدار آقاقلی زاده، تقی قیصری
تهیه کتاب: انجمن خدمات مهندسی استان آذربایجانشرقی  04133366279
 
@Roohi_and_Collaborators_GPC