با استعانت از الطاف بی کران خداوند متعال و در راستاي تحقق اهداف و سیاست هاي اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبري، بیست و دومین همایش توسعه صادرات غیر نفتی کشور توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تبریز با محوریت " حمایت از تولید صادراتی، بنیان اصلی اقتصاد مقاومتی" در سالی که توسط مقام معظم رهبري به نام سال" اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل " نام گذاري شده است، در تاریخ یازدهم دي ماه 1395 با حضور مقامات و شخصیت هاي کشوري و استانی و فعالان اقتصادي برگزار و در پایان قطعنامه همایش به شرح زیر قرائت و انتشار یافت.

 پیوست