کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاري کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در نظر دارد سمیناري را تحت عنوان  « موافقتنامه تسهیل تجارت » برگزار نماید.


سخنرانان: آقایان رضا گلی، مجتبی شیشه چی ها، محمود رستم افشار، ملکرضا ملکپور و خانمها سهیلا شرفی و راشین میرزایی

زمان: چهارشنبه، 27 بهمن ماه 1395 ساعت: 8:30 الی 16:30 

محل برگزاري: خیابان طالقانی شماره 175 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران 

ارتباط با دبیرخانه: تلفن 88306127 فکس 88308330 اي- میل ICCIran@icc-iran.com
announcement-TFA


Brochure-Of-Seminar-TFA


REGISTRATION-FORM