كميسيون حمل و نقل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي(ICC) در نظر دارد با همكاري كميسيون هاي حقوقي و داوري، بانكداري و بيمه، آموزش پيشرفته « قرارداد فروش، اسناد حمل و بيمه كالا » را به مدت دو روز برگزار نمايد.

سخنرانان: خانم فريده تذهيبي و آقايان ملكرضا ملكپور، محمدجواد محمديان، حميدرضا اصلاني و محمود رستم افشار

زمان: روزهاي يكشنبه و دوشنبه 16 و 17 آذر ماه 1393 ، ساعت: 8:30 الي 12:30 

محل برگزاري: خيابان طالقاني شماره 175 ، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 


ارتباط با دبيرخانه:

تلفن: 88306127

فكس: 88308330

اي-ميل : ICCIran@icc-iran.com

 Announcement


Brochure